แจ้งเวียนประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ด่วนมาก ที่ อน 0023.3/ว 3038 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.ค. 2562 เวลา 18.43 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 64 ท่าน