ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก้บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.ค. 2562 เวลา 13.50 น. โดย กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

ผู้เข้าชม 154 ท่าน