การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 มิ.ย. 2562 เวลา 16.08 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 156 ท่าน