การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระบบการบริหารการเงินภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (นิติกรรมที่ดิน เม.ย.62)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มิ.ย. 2562 เวลา 15.30 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 89 ท่าน