แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด(ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา 15.23 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 73 ท่าน