ข้อเสนอแนะการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 18 ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 215 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 พ.ค. 2562 เวลา 14.57 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 82 ท่าน