แจ้ง อปท 63 แห่งดำเนินการในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ตามที่ สตง.ตรวจสอบ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 พ.ค. 2562 เวลา 10.56 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 237 ท่าน