การตรวจสอบโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นและโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ของ อปท.  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ค. 2562 เวลา 09.37 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 212 ท่าน