การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 11.07 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 99 ท่าน