การใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ ที่เหลือจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 10.53 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 71 ท่าน