ขอความร่วมมือดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผุ้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห้นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎกระทรวง (ด่วนที่สุด)  
 

แบบสอบถามความคิดเห็น
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวน
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป พ.ศ. ....

http://www.dla.go.th/pub/survey256105.jsp

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 09.58 น. โดย กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

ผู้เข้าชม 66 ท่าน