การตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มรสิทธิ์ในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 เม.ย. 2562 เวลา 15.00 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 105 ท่าน