การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 เม.ย. 2562 เวลา 14.24 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 54 ท่าน