การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแ่ก่เด็กด้อยโอกาส และเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ไตรมาสที่ 3  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 เม.ย. 2562 เวลา 14.13 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 55 ท่าน