ข้อหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง (ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 เม.ย. 2562 เวลา 13.22 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 78 ท่าน