ขอความอนุเคราะห์จัดส่งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผ่านระบบITAS ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด (ด่วนที่สุด)  
 

ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน
ติดต่อ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแต่ละพื้นที่
หรือ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี โทร.056-511965

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 เม.ย. 2562 เวลา 10.37 น. โดย กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

ผู้เข้าชม 75 ท่าน