ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... (ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 เม.ย. 2562 เวลา 15.25 น. โดย กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

ผู้เข้าชม 144 ท่าน