แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน-มิถุนายน2562) ด่วนที่สุด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 เม.ย. 2562 เวลา 14.36 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 76 ท่าน