โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบบริหารจัดการสารสนเทศยุค 4.0 Information Management System 4.0 (IMS 4.0)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มี.ค. 2562 เวลา 14.17 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 85 ท่าน