โครงการอบรมหลักสูตรการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในโรงเรียน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มี.ค. 2562 เวลา 15.17 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 36 ท่าน