การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ ของผู้กำกับดูแล  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 15.43 น. โดย กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

ผู้เข้าชม 128 ท่าน