ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่บวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 15.17 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 161 ท่าน