ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามแนวทางการดำเนินงานยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านฯ (ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 14.22 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 138 ท่าน