การจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินของ อปท.  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.พ. 2562 เวลา 15.15 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 294 ท่าน