ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 4 (ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ม.ค. 2562 เวลา 16.01 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 53 ท่าน