การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ต.ค. 2561 เวลา 16.07 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 261 ท่าน