การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 336 ลว. 5 ตค.2561  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ต.ค. 2561 เวลา 15.12 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 206 ท่าน