การจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในงวดที่ ๓ (เดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๔) (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๙๘๔)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ค. 2554 เวลา 16.50 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 1321 ท่าน