การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ งวดที่ ๓ (เพิ่มเติมเดือนกันยายน ๒๕๕๔) (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๙๘๓)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ค. 2554 เวลา 16.47 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 922 ท่าน