การโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 พ.ค. 2560 เวลา 17.01 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 329 ท่าน