มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2560  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 เม.ย. 2560 เวลา 14.17 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 242 ท่าน