แจ้งการจัดสรรงบประมาณ การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 เม.ย. 2560 เวลา 10.26 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 219 ท่าน