การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบันทึกข้อมูลตามแบบ มฝ.๒ ในข้อ ๖ จุดรวบรวมขยะอันตรายฯ และ ข้อ ๗ หมู่บ้าน/ชุมชน ต้นแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยฯ (ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 เม.ย. 2560 เวลา 09.55 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 189 ท่าน