รายงานผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ (ด่วนมาก)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 มี.ค. 2560 เวลา 14.45 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 385 ท่าน