หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบสาธารณภัย  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ก.พ. 2560 เวลา 16.16 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 203 ท่าน