การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.พ. 2560 เวลา 13.17 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 165 ท่าน