ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.พ. 2560 เวลา 13.36 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 304 ท่าน