แจ้งการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ม.ค. 2560 เวลา 10.40 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 265 ท่าน