การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพและโรคเอดส์ ไตรมาสที่ 2  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ม.ค. 2560 เวลา 14.30 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 268 ท่าน