การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.ย. 2559 เวลา 15.12 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 617 ท่าน