การพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรดีที่เหมาะสม (Good Agricultural Practice : GAP) สำหรับพืชของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๒๖๕)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 พ.ค. 2554 เวลา 15.06 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 1560 ท่าน