บัญชีให้ความเห็นชอบเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล
 
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ในการประชุมครั้งที่ 7/2559(ต่อ)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ย. 2559 เวลา 12.03 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 694 ท่าน