การดำเนินการตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม ผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๒๖๑)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 พ.ค. 2554 เวลา 14.06 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 1115 ท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย