ขอความอนุเคราะห์ประสานให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลบันทึกข้อมูลในระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ส.ค. 2559 เวลา 11.06 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 247 ท่าน