หารือการเลื่อนระดับและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นประเภททั่วไปจากระดับปฏิบัติงานเป็นระดับชำนาญงาน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ส.ค. 2559 เวลา 09.41 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 316 ท่าน