การปฏิิบัติตามคำสั่งหัวหน้า่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่36/2559 ให้สอดคล้องกับนโยบายการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ส.ค. 2559 เวลา 16.27 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 227 ท่าน