ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ส.ค. 2559 เวลา 12.10 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 339 ท่าน