ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการลงโทษทางวินัยให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2536  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ส.ค. 2559 เวลา 15.18 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 606 ท่าน