มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2559  
บัญชีให้ความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง
บัญชีให้ความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี
บัญชีให้ความเห็นชอบให้โอนพนักงานส่วนตำบลไปดำรงตำแห
บัญชีให้ความเห็นชอบโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
บัญชีให้ความเห็นชอบรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมาดำรง
บัญชีให้ควา่มเห็นชอบเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.ค. 2559 เวลา 15.59 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 322 ท่าน