ซักซ้อมหลักสูตรที่ใช้เป็นคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.ค. 2559 เวลา 10.56 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 247 ท่าน